koa 需要node 0.11.9的环境,在哪里可以下载啊?
发布于 1年前 作者 yihaodian 1849 次浏览

koa框架需要的是node 0.11.9的版本,但是官网上只有0.10.24。

0.11.9版本哪里能下载啊?

2 回复

in Terminal npm cache clean -f npm install -g n n 0.11.9 node -v

回到顶部